1. Normering

Het uitvoeren van studies naar nieuwe veiligheidsnormen voor primaire keringen, maar ook keringen langs boezemsystemen, regionale rivieren, compartimenteringskeringen, kanalen en waterbergingsgebieden. De basis voor normstelling vormt overstromingsschade en slachtoffers. Maar meer aspecten zijn van belang om tot de definitieve normstelling te komen. Om tot bestuurlijke besluitvorming te komen over normstelling wegen onder andere handhaafbaarheid en beheersmatige consequenties van normstelling, normering vanuit wateroverlast, landelijke ontwikkelingen op het gebied van normering, robuustheid, indirect schade-effecten ook mee.  

Referenties bij diverse waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat

 

 

2. Veiligheidstoetsing

 

Het uitvoeren en het beoordelen van veiligheidstoetsingen en faalkansanalyses van regionale en primaire keringen van dijken, duinen, kunstwerken en niet-waterkerende objecten. Kennis van leidraden en nieuwste ontwikkelingen van sterkte én belasting wordt optimaal benut in het technisch oordeel of in het formuleren van het beheerdersoordeel om te komen tot een definitief veiligheidsoordeel.

Referenties bij diverse waterschappen, provincies, gemeenten, Rijkswaterstaat en Inspectie voor Leefomgeving en Transport

3. Ontwerp en Verbetering

Ontwerp en verbetering van waterkeringen, kunstwerken, flexibele keringen, waterbergingen in regionale en primaire systemen van initiatie tot realisatie. Bij de uitwerking ligt het accent op het betrekken en afstemmen met de omgeving en zorgvuldig doorlopen van procedures om te komen tot het optimale ontwerp. 

 

Referenties bij diverse waterschappen en Rijkswaterstaat

 

4. Beheer en onderhoud

Voorbeelden van uitgevoerde projecten voor het beheer en onderhoud van waterkeringen zijn het opstellen van beheer, -onderhoud-, en inspectieplannen, ontwikkeling van een informatiebeheersysteem en diverse onderzoeken naar optimaal beheer van dijken en kunstwerken. 

Referenties bij diverse waterschappen en gemeenten

 

5. Kennisontwikkeling

Uitvoeren en begeleiden van onderzoek naar de sterkte van waterkering en de belasting op de waterkering. Voorbeelden zijn onder andere probabilistisch toetsen, golfgroei in het regionale systeem, golfoverslag,  piping, macrostabiliteit en tijdsafhankelijk toetsen.

Referenties bij Rijkwaterstaat, STOWA, Deltares, Stichting Flood Control 2015

 

6. Waterveiligheidsvraagstukken

Voorbeelden van andere type waterveiligheidsvraagtukken zijn onder andere onderzoeken voor meerlaagsveiligheid,  overstromingsrisico´s van dijkringgebieden, veiligheid van buitendijkse gebieden, probabilistisch modelontwikkeling voor ontwerp en toetsing, strategieën voor risicoreductie bij overstromingen.

Referenties bij STOWA, diverse waterschappen en provincies