Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier versterkt de komende jaren 100 kilometer dijk en duin langs de Noordzee, de Waddenzee en het IJssel- en Markermeer, maar ook dijken en kades in het binnenland, de zogenaamde boezemkades. De versterkingen zijn nodig omdat ons klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, de bodem langzaam daalt en onze kennis van waterkeringen en de krachten waaraan ze blootstaan, steeds toeneemt. Momenteel werk ik aan diverse versterkingen van boezemkades in het beheersgebied van HHNK. Met de versterkingsprojecten zijn honderden miljoenen euro’s gemoeid, waarbij veel medewerkers van het waterschap en belanghebbende betrokken intensief betrokken worden.

Comment