Comment

Adviseur technisch management Rijkswaterstaat

Ik ben bij RWS als adviseur van het technisch management betrokken bij het ontwerp van een overnachtingshaven voor scheepvaart in de Boven-IJssel. In het projectteam werken we toe naar een positief besluit over MIRT3, waarna de realisatiefase kan starten. Binnen het team adviseer ik over het ontwerp en uit te voeren studies om bijvoorbeeld hydraulische en morfologische effecten van de IJssel te bepalen. Dit is een deelresultaat van de Adviesnota MIRT3 dat wordt aangeboden aan DGRWS.

Comment

Veiligheids- toetsingen van kabels en leidingen in primaire keringen

Comment

Veiligheids- toetsingen van kabels en leidingen in primaire keringen

De hoofdtaak van een waterkeringbeheerder is de waterstaatkundige verzorging van zijn beheergebied. Onderdeel van deze taak is het beheren van de waterkeringen om ervoor te zorgen dat achterland beschermd wordt tegen overstromingen. Het toetsen van de waterkeringen is onderdeel van de beheertaak. In de toetsing wordt beoordeeld of de waterkering sterk genoeg is om de belastingen die bij de veiligheidsnorm horen te weerstaan. Daarmee worden de risico’s voor het gebied in kaart gebracht en kunnen de benodigde maatregelen worden bepaald. Een aspect waar we momenteel nog onvoldoende grip op hebben is het effect van een falende kabel of leiding in een waterstaatswerk. Momenteel werk ik samen met bijna 50 leidingbeheerders om het risico van falende leidingen in dijken in kaart te brengen.

Comment

Optimale uitvoering beheertaak waterkeringen

Comment

Optimale uitvoering beheertaak waterkeringen

Noord-Holland ligt grotendeels onder de zeespiegel en is bovendien aan drie kanten omgeven door water. In totaal gaat het om duizenden kilometers dijken en duinen langs de Noordzee, Waddenzee, Markermeer en IJsselmeer en boezemkades die het kwetsbare, dichtbevolkte Noord-Holland bescherming moeten bieden tegen overstromingen en wateroverlast. Een gigantische opgave om te beheren. Zeker als je bedenkt dat onze kennis over waterkering nog continue doorontwikkelt en de nieuwe veiligheidsnormen ook nog uitgewerkt moeten worden. Dit vraagt continue schakelen en anticiperen. Bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werken we aan een plan om tot het jaar 2024 toetsen, kennisontwikkeling, verbeteren en systeemmaatregelen in een optimale balans te brengen, afgestemd met toezichthouders en samenwerkende waterschappen en provincies.

Comment

Dijkversterkingen

Comment

Dijkversterkingen

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier versterkt de komende jaren 100 kilometer dijk en duin langs de Noordzee, de Waddenzee en het IJssel- en Markermeer, maar ook dijken en kades in het binnenland, de zogenaamde boezemkades. De versterkingen zijn nodig omdat ons klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, de bodem langzaam daalt en onze kennis van waterkeringen en de krachten waaraan ze blootstaan, steeds toeneemt. Momenteel werk ik aan diverse versterkingen van boezemkades in het beheersgebied van HHNK. Met de versterkingsprojecten zijn honderden miljoenen euro’s gemoeid, waarbij veel medewerkers van het waterschap en belanghebbende betrokken intensief betrokken worden.

Comment

Veiligheidsniveau buitendijks gebied

Comment

Veiligheidsniveau buitendijks gebied

Onze primaire keringen beschermen ons tegen bedreigingen vanuit zee, de grote rivieren en de grote meren. Maar hoe zit het met gebieden die niet door een kering worden beschermd, zogenaamde buitendijkse gebieden? Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor het onderzoek naar het huidige veiligheidsniveau van een buitendijks gelegen zoetwaterwingebied. Dit gebied is gelegen in de duinen ten noorden van Wijk aan Zee en voorziet in de eerste levensbehoefte aan ruim 1 miljoen mensen. Bovendien maakt het gebied onderdeel uit van natura 2000 gebied, Het Noordhollands Duinreservaat. Volop redenen om dit buitendijkse gebied op een duurzame manier te beschermen.

Comment